WINQS OXFAM

Podnikatelé pro podnikatele

WINQS podporuje síť podpory Oxfam „ Entrepreneurs for Entrepreneurspřímými finančními prostředky – pomocí a partnery pro mnoho tisíc lidí v zemích globálního Jihu a důležitým nástrojem v boji proti změně klimatu.

Místní partneři Oxfamu, přizpůsobení místním potřebám, poskytují odborné školení, ekonomické znalosti a nezbytný počáteční kapitál, aby si ženy a muži mohli sami vybudovat ekonomickou existenci. Lidé tak berou svůj osud do svých rukou, aby sebe a své rodiny dlouhodobě osvobodili od chudoby.

Oxfam vždy spolupracuje s místními partnerskými organizacemi, protože ty nejlépe znají situaci a potřeby lidí v podporovaných regionech. Všechny projekty jsou pravidelně kontrolovány s ohledem na definované cíle a využití finančních prostředků.

Přístup „Entrepreneurs for Entrepreneurs“ se zaměřuje na podnikatelského ducha, protože podnikání vytváří vyhlídky a prosperitu pro místní lidi.

Příklad projektu probíhá v Burundi . Velká část obyvatel je tam přímo zasažena klimatickou krizí. S partnerskými organizacemi ADISCO, INADES Formation a OAP podporuje Oxfam lidi při zachování jejich živobytí a zvyšování jejich odolnosti vůči klimatické krizi.

Kopcovitá krajina tří provincií Bubanza, Bujumbura Rural a Cibitoke je náchylná k extrémním povětrnostním podmínkám. Již několik let přibývá sucha, silných dešťů, požárů buší a silného větru, který s sebou často přináší i kroupy. V důsledku sesuvů půdy a povodní jsou často zničeny celé vesnice a pole, což zhoršuje životní podmínky obyvatel.

Kromě toho se předpokládá, že průměrná roční teplota v Burundi do roku 2050 výrazně vzroste. Kvůli rostoucím teplotám a delšímu období sucha bude v regionu méně vody .

Dalším problémem je vysoké riziko eroze: Protože dřevo je hlavním zdrojem energie pro obyvatelstvo, jsou lesy ve velké míře káceny. Vzhledem k silnému růstu populace jsou přírodní zdroje stejně vzácné a cenné.

Členové skupiny solidarity Bushigikirane (Foto: Jana Schindler, Oxfam)

Projekt sleduje participativní přístup, a byl proto vyvíjen společně s obyvatelstvem, místní správou a politickými představiteli tří provincií. Místní partnerské organizace Oxfamu zvyšují povědomí mezi obyvatelstvem a zástupci komunit v regionech projektu o dopadech klimatické krize a výhodách agroekologického pěstování. Zejména obyvatelé si mohou vyměňovat informace o svých dosavadních zkušenostech a postřezích na téma klimatická krize. Prostřednictvím výzkumu zahrnujícího drobné zemědělce jsou identifikovány přizpůsobené zemědělské plodiny a pěstitelské postupy. Drobní pěstitelé jsou školeni v zavádění zlepšených pěstitelských opatření.

Celostátní mediální kampaň, která bude probíhat po celou dobu trvání projektu, zajistí, že z osvětových opatření budou mít prospěch nejen obyvatelé obcí projektu.

Další složkou projektu je ustavení tzv. klimatických výborů, které jsou složeny z lidí z již dobře organizovaných farmářských organizací. Členové klimatických výborů informují obyvatelstvo například o tom, jak lze vodu a dřevo využívat udržitelněji. Intenzivně také lobbují, aby zajistili, že potřeby obyvatel na adaptační opatření na klimatickou krizi budou v budoucnu zohledněny v plánech rozvoje obcí.

Obrázek záhlaví: Jana Schindler, Oxfam